top of page
CV MARIANNE

 

KEY SUMMARY

 • Allt är möjligt! 

 • Chefserfarenhet på ledande nivå i noterade-, statliga- och familjeägda bolag .

 •  VD i 17 år. Synnerligen marknadsorienterad och affärsorienterad, VD och styrelseledamot.
  Erfarenhet av målinriktat styrelsearbete, har genomgått flera styrelse- och ledarskapsutbildningar. 

 • Drivande för tillväxt och resultat som märks!

 • Kund och säljfokus.

 

Nuvarande styrelseuppdrag 

Vice ordförande för Stiftelsen Clara med uppdrag att förvalta Södertörns Högskolas fastigheter. Arbetet sker i nära samverkan med ledningen för Högskolan. 2016 ff

Ordförande Swedish Exergy AB som utvecklar och säljer system och tjänster för att maximera den användbara delen av energi  och kallas därför exergy teknologier. 2019 ff

Ordförande Solkapital AB. 

Solceller för tak- och markmontage,laddstolpar och laddboxar i större omfattning, batterilösningar anpassade för produktion av förnybar energi, solcellsklädda carports och parkeringar, vätgas för lagring. 2020 ff

Ledamot i Lightab vars fokus är att leverera optimal ljusupplevelse med ny innovativ teknik därför produktutvecklar Lightab i egen regi och deltar i spännande forskningsprojekt. Lightabs DNA finns i passionen att skapa optimala ljusmiljöer där erfarenhet av teknisk innovation och hållbarhetsstrategier har format bolagets unika affärsmodell. 2020 ff

 

Fullmäktige i Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän AB 2018 ff.

UPPDRAG/TJÄNSTER

Seniorkonsult i Paramentor Affärskraft AB 2017 april ff

Fokuserar på förändringsprocesser i, företag och institutioner. Företaget har specialiserat sig på att stödja styrelser och ledningsgrupper i det strategiska arbetet och leder oftast processer för att utveckla organisationens verksamhet och affär.

Inom bolaget arbetar jag idag främst som Partneringledare i större nybyggnation inom offentlig förvaltning. Arbetar som underkonsult åt Urkraft partnering & ledarskap AB. Tanken med partnering är att alla aktörer får komma in tidigt i ett projekt, vilket gör att allas erfarenheter och kompetenser kommer till nytta på ett annat sätt än vid traditionella entreprenader. Jag leder härvid större och komplexa byggen som en oberoende part mellan byggherre och entreprenör i långa projekt över tid.

 

Försäljningsdirektör VVS Solar 2015-2017

Försäljningsdirektör VVS på Solar AB, en i Danmark börsnoterad teknisk grossist, med säte i Danmark.  Solar säljer El, VVS och säkerhetskomponenter i sex länder. Där hade jag 100 underställda medarbetare inom sälj, samt ansvar för 20 butiker runt om i Sverige.

På Solar Sverige arbetar ca 700 personer. Bolaget har en omsättning om drygt 3 miljarder sek i Sverige.  Affärsområdet VVS har en omsättning på ca 650 MKR.

 •  Mitt fokus var att förnya och utveckla affären mot nya kundsegment samt att fylla varumärket med nytt innehåll. Solars mål var att ersätta traditionell produktförsäljning med ökad tjänsteförsäljning.

 • Ingick i Ledningsgruppen på Solar AB samt i koncernens Internationella Försäljningsdirektörsgrupp.  I mitt ansvarsområde låg flera försäljningskanaler, utesäljare, innesäljare, 20 butiker och webhandel.

 • Arbetade med utveckling av digital försäljning.

Delägare och ordförande i start up bolaget Videquus AB 2015 ff 

En av  Grundarna som 2015 startade upp teknikutvecklingsbolaget Videquus, som  bolagiserades 2016 genom en vinst i en entreprenörstävling.  Här utvecklas en intelligent övervakningskamera som arbetar med AI och bildigenkänning, för hästnäring och lantbruk. Bolaget vann även Draknästet 2017 och har fått externa finansiärer. Videquus är ett tjänstesäljande bolag trots egen teknik där man abonnerar på övervakningsfunktioner via kamera.  Målet för bolaget är en internationalisering samt att verka inom andra branscher än hästnäringen. Under mitt ansvar låg också nyckelkunder. Sålde min andel 2019 10.

VD Flyinge AB 2010 – 2015.

En statlig utbildningsanläggning som ägs av två stiftelser, här utbildas yrkesmänniskor för hästnäringen. Här finns Gymnasium, Yrkeshögskola med flera utbildningar, Universitet i samverkan med SLU Uppsala, kurs- och lägerverksamhet, internat.

 

Flyinge var med sina 90 dagar event om året, den största eventarrangören i Skåne efter Malmö Arena. Arbetet med dessa gav mig utmärkelsen Årets Eventskåning 2014.

Flyinge är en stor turistattraktion med mer än 100 000 besökare varje år. Vi bedrev också restaurang och B&B.

 

Flyinge äger en större fastighet med många byggnader, elevhem, stallar, skolhus, restaurang, ridhus etc från 1600-talet till 2000-talet samt arrenderar mark. Fastigheterna låg under mitt ansvar som VD.

 

Som VD drev jag ledningsgruppen och rapporterade direkt till styrelseordförande som var politiskt tillsatt.  Flyinge organiseras under Landsbygdsdepartementet. (Nu Näringsdepartementet)

 

Omstrukturerade affärsmodellen genom att etablera partnerskap med externa aktörer för att kunna driva flera verksamhetsgrenar. 

VD och 100 % ägare i Industriarmatur-ARI AB 1998 – 2010.  

Produkt- och tjänstesäljande bolag med fokus på ventiler och andra komponenter för VVS, fjärrvärme, industri och shipping. Bolaget omsatte mellan 50-70 MKr med god lönsamhet.  

Affärsmodellen var import av ventiler och annan utrustning, lagerläggning, kundanpassning, teknisk utveckling och försäljning mot olika led från grossist till slutkund.

Vi hade försäljningskontor i Stockholm och jag startade egna dotterbolag i USA och Kina.

 

Under mina 22 år på Industriarmatur, först som säljare men sedan 1998 som ensam ägare och VD i 12 år, har jag också utvecklat leverantörssidan. Vi handlade med ett stort antal länder över hela världen.

 • Under mitt ägarskap utvecklades företaget för tillväxt, här inkluderas generationsskifte, bemanning, affärsinriktning, produktflora.

 • Styrelsen professionaliserades med externa, mycket välmeriterade ledamöter från näringslivet.

 • Utvecklade också två patenterade styrsystem för markförlagda fjärrvärmeventiler

 

Marknadsansvarig Industriarmatur-ARI AB 1990 - 98.

Utesäljare och marknadsansvarig.

Ämneslärare på Göteborgs Högre Samskola 85-89

Svenska, Religion, Historia.

STYRELSEUPPDRAG

 • 2018 ff Vice Ordförande i Stiftelsen Clara som förvaltar Södertörns Högskolas fastigheter i samverkan med Södertörns Högskolas styrelse. Stiftelsens uppgift är att finansiera, äga och förvalta lokaler för Södertörns Högskola.  Ha en del konsultuppdrag utöver styrelseuppdraget för fastighetsutvecklingssidan.

 • 2016 – nov. 2019 Ordförande i Start up bolaget Videquus, ett teknikutvecklingsbolag,
  som utvecklar, producerar och säljer intelligent kameraövervakning av idag främst hästar
  och lantbruk. Videquus är ett tjänstesäljande bolag som bolagiserades 2016 men startade
  utvecklingen 2015.

 • 2018-2020 Fullmäktige i Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän, som representant för Göteborgs kommun.

 • 2018-2019 Ledamot i Elias Syd AB ett elteknikföretag som driver installationsverksamhet på sex orter i Bleking och Skåne. Bolaget är familjeägt.

 • 2017-2018   Ledamot i  Boarding for Success, en opinionsbildande förening som verkar för synliggörande av styrelsekompetens och främjandet av god etik i styrelsearbete.

 • 2018 -2019  Valberedningen för Boarding for Success

 • 20170809 -18 t.f. Ordförande  i Båstad Ridcenter AB, som äger och förvaltar en större ridanläggning med två ridhus, fem utebanor och stall och mark för 40 hästar. uppstallningar.  Ordförande också i Båstad Ridklubb. Tillfälligt ordförandeskap pga problem inom klubben, ej avsett vara långsiktigt.

 • 2017-2018  Ledamot i LifeAssays, ett veterinärmedicinskt noterat bolag med säte i Lund. Bolaget bedriver utveckling, marknadsföring och försäljning av nya metoder för bla blodanalyser och produkter för tamdjur och människor.

 • 2014-2015 Ledamot i på First North noterade Pilum Technologies AB, system för rening av luft och gas.

 • 2012-2014 Styrelseledamot i Flyinge utveckling En ideellt, politiskt obunden, allmännyttig förening som sedan 2002 verkat aktivt för att utveckla Flyingebygden genom att lyfta fram bygdens frågor och bedriva information och opinionsarbete.

 • 2011-2015 Fullmäktige i Länsförsäkringar Skåne, som representant för Lunds kommun.

 • 2009 – 2011 Ordförande Industriarmatur-ARI AB.

 • 2005-2008 Ledamot i  Rehva, Federation of European heating and airconditioning assocations, en stor europeisk Energi - och Miljöorganisation, 28 medlemsländer, 100 000 individuella medlemmar, med säte i Bryssel.   Startade här upp ett helt nytt nätverk Rehva club, som är fortsatt livskraftigt där syftet är att skapa nya mötesplatser mellan företag, forskning och ingenjörsgrupperingar. Är Fellow i Rehva.          

 • 2001 -2007 Ordförande Energi- och Miljötekniska föreningen, 7.500 medlemmar.

 • 2001-2006  Ordförande i Energi- och Miljötekniska förlags AB.  Ledande branschtidning inom VVS.

 • 1998-2009 Ledamot i Industriarmatur-ARI ABs styrelse.

 • 2009-2010 Styrelseledamot Exibea  AB.

 • Styrelseuppdrag olika SME (Small Middle-sized Enterprises) företag genom åren, främst inom teknik.

 • Juryledamot CMB, Chalmers, för nominering av ”Framgångsrikt ledarskap inom bygg- och fastighetssektorn”. Utmärkelsen är nationell. 2004 -2010. www.chalmers.se/cee/cmb-sv/om-cmb

 • Ledamot i IDA, Connect Väst kvinnligt affärsängelsnätverk som stöttas av Tillväxtverket med syfte att öka kvinnors investeringar i intressanta tillväxtföretag som huvudsakligen ägs och drivs av kvinnor. 2009 - 2010 www.tillvaxtverket.se /affärsängelsnätverk som stöttas av Tillväxtverket

 • Sakkunnig i Utrikesdepartementets utredning om utvecklingen avseende svensk export(UD 2007:02) 2007 - 2008

Erfarenheter av förändringsarbete och att skapa tillväxt 

Jag har stor erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete.  Mitt utpräglade konceptuella tänkande gör att jag tänker utanför ramarna och är kreativ.

 

Nätverk

Stor vana och färdighet i att initiera, skapa och utveckla nya nätverk och gruppkonstellationer såväl nationellt som internationellt. Jag har arbetat över hela spektret från företagare med 15 -20  anställda till att själv vara anställd i statlig verksamhet. Har startat livskraftiga nätverket Rehva club för ingenjörer från hela världen. Har ett gott nätverk såväl nationellt som internationellt vad beträffar tillverkare, distributörer och grossister inom byggbranschen.

 

Affärsinriktning

Jag är affärsorienterad, ser nya affärsmöjligheter och förmår utveckla dem. I affären fokuserar jag på lönsamhet, kvalitet och leveranssäkerhet med en stark kundrelation som bas.

 

Egenskaper

Jag har mycket god analytisk förmåga och förmåga att snabbt få överblick i komplexa beslutsprocesser. Mod att ta svåra beslut. Leveranssäker!  Stor social kompetens.

I mina olika roller har mina främsta tillgångar varit att jag är en relationsskapande, säljande nytänkare.

Omvittnad förmåga att utveckla människors ansvar och till att växa. Nominerad till Morotspriset 2013 med syfte att lyfta fram Skånes främsta ledare.

 

UTBILDNINGAR

 • MBA Handelshögskolan Göteborg 1994 – 1996 (Executive Master of Business Administration)

 • Ämneslärare, Svenska, Religion, Historia, examen Lärarhögskolan Göteborg  1985

 • Ordföranderollen, StyrelseAkademien 2019

 • Team Pro certifierad i Team Pros koncept för Teamutveckling, 2019.

 •  Lead Forward, ledarskaputbildning, certifierad 2019

 • Partnering utbildningar, Grundutbildning och Fortsättningsutbildning 2017 och 2018.

 • Avancerad internationell Ledarskapsutbildning inom Solar AB där en del också innehållit rollen som ledare på distans. 2015- 2016.

 • LEAN utbildning, Solar 2015.

 • Säljutbildning i Solars regi men extern utförare 2016. Jag deltog i arbetet med att utveckla kursen för Solar.

 • Styrelseutbildning i 2 steg genom Styrelsehögskolan 2001, 2002

 • Styrelseutbildning 1-årig genom Innovationsbron, Almi, BRG med fokus tillväxt och mångfald i teknikutvecklingsbolag i styrelser inom Västra Götalandsregionen.  2009-2010

 • Styrelseutbildning, Styrelseakademien 2012

 • Stort antal kortare kurser och utbildningar inom ekonomi, ledarskap, marknadsföring och försäljning m.fl. i Business Region Göteborgs regi 2001 – 2010

 • Mentorstöd varje vecka 2001 -2010 av Göran Häger, styrelseproffs och tidigare VD Almi och Kåre Wetterberg, tidigare koncernchef Sapagroup

 • Mentorstöd,  Magnus Wittbom, advokat, tidigare chefsjurist Gambro, SAPA, ESAB.

 • Personligt ledarskap, 1-årig kurs, LMI, Leadership Management Sweden AB, coach Marianne Willén

 • Diverse akademiska kurser på universitetsnivå, bla Juridisk översiktskurs

MARIANNE LILJA WITTBOM

1960 03 24

Marianne_porträtt.jpg
bottom of page